ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Глибоцького професійного ліцею

1.Загальна частина

1.1.Дані Правила прийому до Глибоцького професійного ліцею розроблені на підставі «Типових правил прийому  до професійно-технічних навчальних закладів України». затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 6 червня 2006 року №441.

1.2.До Глибоцького професійного ліцею приймаються  громадяни України та особи без громадянства. що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної освіти відповідно до своїх здібностей і  нахилів незалежно від національності, раси, статі. соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігій. віросповідання, стану здоров’я, місце проживання та інших обставин.

Особи без  громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з  громадянами України.

Обмеження допускаються за  віковими /на момент закінчення ліцею випускник має досягти:

- тракторист-машиніст  с/г виробництва                          -18 років

- оператор комп’ютерного набору                                  - 18 років

- столяр-будівельний /тесляр/                                       - 18 років

- маляр, муляр. штукатур                                              - 18 років

- слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля

категорії «В»С»                                                              -18 років

- токар                                                                         - 18 років

- кухар-кондитер                                                          - 17 років

- кравець                                                                     - 17 років

- конторський службовець, оператор комп’ютерного набору 1-11 категорії

- 17 років

- водій автотранспортних засобів категорії «В»С»           - 18 років

1.4.Прийом до професійного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Згідно переліку професій за  державним замовленням (додаток №1).

2. Приймальна комісія

2.1.Прийом до професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею. який своїм наказом визначає персональний склад приймальної комісії. порядок її роботи та Правила прийому до Глибоцького професійного ліцею не пізніше. ніж за 1 місяць до початку прийому документів.

2.3.Приймальна комісія:

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професій, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного ліцею. оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші  питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, що  обумовлюють:

- перелік професій згідно  з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня  вступників, медичними показниками;

- у разі конкурсу – проводиться співбесіда з вступниками. Під час проведення співбесіди враховуються достатні рівень знань з загальноосвітніх та профілюючих предметів, позитивна характеристика вступника та термін подачі документів у відповідності з терміном вказаних в правилах  прийому.

- загальний порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал  у випадку відсутності конкурсу зарахування здійснюється за середнім балом документа про освіту, який не може бути нижче 4 балів;

2.5. Прийом на навчання здійснюється до 25 серпня 2012року.

3. Документи для вступу:

3.1. Вступники подають особисто  заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії. місця проживання та додаткових відомостей, до якої додають:

- документ про освіту ( оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3х4;

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);

- документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги. вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2.Особи. які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників  завершується 24 серпня 2012 року  о 18.00.

4. Зарахування:

4.1.Зараховуються до ліцею першочергово:

- діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу Ш ступеня, нагороджені золотою /срібною/ медаллю;

- випускники навчального закладу 11 ступеня. які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули  під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що  батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

4.2. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення прийому документів приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною професією.

4.3.У разі оскарження рішення приймальної  комісії вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови  приймальної комісії.

4.4.У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на навчання у межах державного замовлення,  подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 правил прийому.

4.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаним 30.08.2012 р.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцею може проводити додатковий прийом до 01.10.2012р.

5.2. Особам, які не зараховані до ліцею. а також які не приступили до занять, повертаються  документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

5.3. Контроль за дотриманням Правил прийому до Глибоцького професійного ліцею здійснюється спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, обласною державною адміністрацією та створеними органами управління професійно-технічною освітою.