З досвіду роботи викладача інформатики С.М. Бондаренко

Ми живемо в час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства  в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням є широке запровадження комп’ютерної техніки в процесі навчання.

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, викладач повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Це потрібно для того щоб з використанням компютерних технологій і онлайнових засобів, навчальні заклади отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Під час викладання на уроці інформатики я намагаюся навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності масиви інформації. Організувую процес навчання так, щоб учні активно, з цікавістю і захопленням працювали на уроці, бачили плоди своєї праці і мали змогу їх оцінити.

Допомогає мені в цього поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і компютерних. Адже використання компютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі різноманітні можливості компютер є для учня рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для викладача: допомагає краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

Метою і завданням, які я намагаюсь досягти під час викладання є:

  1. Формування навичок роботи  з комп’ютером.
  2. Розширення кругозору, усунення психологічного  бар’єру   “Учень та компютер”.
  3. Розвиток памяті, уваги, творчих  здібностей.
  4. Розвиток інтелектуальної  активності учня, пошук рішень проблемних  ситуацій.
  5. Розвиток особистості, адаптованість до компютерної  діяльності.
  6. Використання індивідуального підходу до кожного учня.

Я вважаю, що викладач на парі повинен сприяти розвитку самостійності і творчих здібностей учнів; забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання; організувати колективну й групову роботи; зробити урок більш наочним і цікавим; посилити міжпредметні зв’язки; здійснювати контроль навчальних досягнень і при цьому створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

Найважливішою особливістю постановки уроку інформатики є систематична робота учнів з компютером на базі компютерного класу.

Міжпредметний характер змісту навчання інформатики дозволяє мені розглядати цю навчальну дисципліну не лише як ще один новий шкільний предмет у навчальному плані, а й як інтеграцію та узагальнення вже вивчених учнями основ наук.

Навчання учнів за умов систематичного доступу до компютера, як правило, проходить при підвищеному емоційному стані учнів. Пояснюється це, зокрема, тим, що при правильному формулюванні завдань для виконання з використанням компютера учні одержують наочні результати своєї роботи, що додає їм впевненості в своїх силах. В учня виникає природне прагнення поділитися своїми знаннями та результатами роботи зі своїми товаришами. На мою думку важливою є свобода спілкування учнів на уроці. Така система стосунків згуртовує колектив у досягненні спільної навчальної мети.

На уроках інформатики створюється благодатний грунт для відтворення такої організації навчання і контролю знань, при якій заздалегідь найбільш успішно працюючі учні, що визначаються в процесі роботи, виконують роль помічників викладача. За рахунок цього впроваджується система взаємної допомоги учнів. Чинник обміну знаннями, передавання знань від більш компетентних менш компетентним починає виступати як дієвий засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу. При цьому враховування особливостей змісту навчання дозволяє широко використовувати колективну та групову навчальну діяльність учнів, що має вагоме соціальне значення за умов створення та розвитку інформаційного суспільства.

Важливим також є різна базова підготовка учнів до сприймання матеріалу та різна освіченість учнів з предметної галузі, що призводить до реалізації принципу диференціації та індивідуалізації навчання.

Я вважаю, що на сьогоднішній день вміти працювати з комп’ютерною технікою, використовувати різноманітне програмне забезпечення є не менш важливим ніж вміти грамотно писати та читати.