З досвіду роботи викладача математики М.М. Ірини

Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів була, є і буде актуаль-ною завжди. Від її розв’язання залежить ефективність навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу до навчання.

Якщо запитати учнів, який предмет в них найулюбленіший, то навряд чи більшість з них назвуть математику. Одні вважають, що цей предмет їм не під силу, інші – що знання з математики не знадобляться у житті.

Однак без математичної освіти сучасній людині не обійтися з деяких причин:

· Математика-спосіб інтелектуального розвитку людини.

· Математика застосовується в багатьох сферах нашого життя, починаючи від побутових завдань і закінчуючи всілякими справами. Елементи математики-невід’ємна частина загальної системи орієнтації у навко-лишньому середовищі. Кожній людині протягом життя доводиться постійно виконувати елементарні обчислення, підрахунки, читати графіки, працювати з відсотками, осмислювати статистичні дані.

· Математика розвиває творчі здібності, мислення, виховує інтелектуальну чесність, критичність мислення.

· Математика дозволяє розвивати гнучкість розуму, що потрібно для прийняття об'єктивного рішення будь-якої задачі.

Працюючи над проблемою - розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, намагаюся “не загубити” жодного учня, даю можливість кожному розкрити себе. За девіз у своїй роботі я вибрала такі мудрі слова “Учень – не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити”.

Моє завдання – переконати кожного учня в тому, що навіть мінімальний рівень математичних знань піднімає його на вищий рівень людського спілкування.

Але, як донести навчальний матеріал до свідомості учнів? Як викликати їх активну пізнавальну діяльність, щоб учні могли оволодіти знаннями, вміннями та навичками? Як викликати в учнів позитивне ставлення до навчання, допомогти їм перетворити знання в переконання? Як навчити всіх: і тих, хто навчається з інтересом, і тих, у кого його немає? Чому одні учні охоче йдуть до навчання, а інші відмовляються вчитися й прогулюють уроки? Чому хтось успішно вписується в ліцейний соціум, а у когось суцільні проблеми? Ці питання доводиться вирішувати кожен день при підготовці уроку. Усі вони так чи інакше пов'язані з пошуками найбільш продуктивних методів навчання. Виникає необхідність пошуку таких прийомів викладання, щоб не заставляти робити нецікаву справу, а щоб в учня виникло бажання зрозуміти і вчити.

Нерозуміння матеріалу, з боку учнів, а звідси - невміння виконати зав­дання - це основна причина втрати інтересу до предмета, а неуважність – одна з найпоширеніших причин низької успішності.

Знаємо, що людина із задоволенням працює, якщо захоплена роботою та любить її. Також мислення учня активізується, якщо в нього виникло бажання розуміти, вивчати новий матеріал, з’явилась зацікавленість роботою, коли він стає співучасником навчально-пізнавального процесу.

Мотивація навчальної діяльності:

· Це винятково важливий компонент не лише навчання, але й будь-якої

людської діяльності. Є мотив – є бажання виконувати й доводити до

завершення цю діяльність.

Успіх — головне джерело мотивації учня до навчання. Тільки успіх дає задоволення від навчання й приведе в подальшому до ще кращих успіхів.

Гарантією успішного навчання є бажання самого учня навчатися, пізнавати нове.

Шляхи підвищення ефективності уроків математики:

· Раціональний вибір мети і завдань уроку, його змісту і структури.

· Застосування методів і прийомів активного навчання учнів.

· Вміле поєднання колективних, групових та індивідуальних форм

навчання на основі диференціації.

· Систематичне використання різних видів самостійної роботи учнів.

· Звязок теоретичного матеріалу і задач.

Посилення прикладної спрямованості.

· Використання сучасних засобів навчання.

· Удосконалення міжпредметних звязків.

· Удосконалення форм і методів контролю навчальних досягнень учнів.

Активізую пізнавальну діяльність учнів шляхом створення проблемних ситуацій, підведення учнів до самостійних узагальнень, висновків.

Щодо організації роботи, урізноманітнюю її види; практикую диференційовані індивідуальні завдання; використовую технічні засоби для контролю. Диференційовані самостійні роботи стимулюють просування вперед і слабких, і середніх, і сильних учнів. Під час самостійної роботи, яку можна провести на різних етапах уроку, можна дозволити учням звертатися за допомогою до вчителя, до товариша, користуватися підручником, довідником. У цій роботі мені допомагає непогано обладнаний кабінет, найрізноманітніший роздавальний матеріал, .

Залучаю учнів до взаємної перевірки результатів домашнього завдання, самостійної роботи, відповідно оцінюючи їх успіхи. Для контролю наслідків самостійної роботи використовую кодоскоп.

З метою профілактики забування практикую повторення, як метод закріплення матеріалу. Зручно проводити повторення за допомогою узагальнюючих таблиць. Особливо вдалими в цьому плані є узагальнюючі таблиці з алгебри та геометрії Є.П.Неліна.

Для збільшення обсягу матеріалу, який розглядається на уроці, підвищення його ефективності використовую задачі з готовими кресленнями.

Як можна зекономити час на уроці?

· Роздавальний матеріал. Зошити з друкованою основою.

· Таблиці, опорні конспекти.

· Використання шаблонів, графіків, фігур.

· Робота за готовими рисунками.

· Планування завдань уроку.

· Раціональне поєднання кількох окремих тем при вивченні.

· Використання математичних символів, скороченого запису при розвязуванні задач.

· Застосування тестового контролю на проміжних етапах уроку.

· Використання ІКТ, інноваційних методів.

Досить ефективно впливає на розвиток уваги, мислення та

виявлення прогалин в знаннях учнів такий активний прийом, як «Знайди помилку».Пропоную учням певний приклад, рівняння чи задачу, в розв’язанні яких допущені помилки, та пропоную їх знайти. Звичайно, серед таких помилок є 2-3 явні, ще 1-2 типові, Знайдення помилок може означати справді знання з математики. Якщо матеріал учням знайомий, виникає ситуація успіху. Якщо матеріал новий, учні відчувають себе експе-риментаторами, дослідниками.

Важливо на уроках математики систематично використовувати історич-ний матеріал, який:

· Підвищує інтерес до вивчення предмету.

· Стимулює потяг до наукової творчості.

· Пробуджує критичне ставлення до фактів.

· Формує уявлення про математику, як складову загальнолюдської

культури.

Технологія «Мікрофон» дає кожному можливість сказати щось швидко, по чер­зі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пози-цію. Досить ефективним методом є « Мозковий штурм », який спонукає учнів виявляти свою уяву та творчість. Він передбачає вільне висловлення думок учнів і допомагає знаходити багато ідей та рішень.

Я прагну, щоб кожний урок був продуманим, підготовленим і несхожим на попередній. На уроках використовую дидактичний матеріал у вигляді карток, на яких містяться індивідуальні завдання для учнів, опорні таблиці, тестові завдання, задачі з практичним змістом. Періодично проводжу математичні диктанти. Вони сприяють виробленню певного ритму роботи.

Я вважаю, що міцні й осмисленні знання отримують учні завдяки продуманому використанню на уроках опорних конспектів, кожен з яких містить в собі у сконцентрованому вигляді програмовий матеріал, що вивчається на уроці. Під час використання таких конспектів в учнів крім словесної, працює ще й зорова пам'ять, що дає змогу глибше і свідоміше засвоїти новий матеріал, залучити їх до пошукової роботи.

Розвитку пам’яті, уваги, зосередженості сприяє усна лічба, тому на кожному уроці я пропоную хвилинну розминку. Уміння добре усно лічити – одна з умов успішного навчання математики. Важливим при цьому є правильно підібрані усні вправи, які є найважливішим засобом активізації розумової діяльності учнів.

Не забуваю, що учень не зразу схоплює і засвоює матеріал уроку. У дійсності, засвоєння нового проходить не так швидко, як нам хочеться.

Вчитель математики має не лише навчити учнів, а й виховувати їх. На уроках математики я стараюсь формувати національний світогляд, самосвідомість, залучати учнів до збереження загальнолюдських цінностей.

Позакласній роботі приділяю значну увагу не тільки під час проведення предметного тижня, а й протягом цілого навчального року.

Одним із важливих методів активізації пізнавальної діяльності учнів є метод проектів. Використання можливостей ПК на уроках дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз та оцінювання рівня знань учнів, звільнити більше часу для надання допомоги учням. Комп'ютер надає вчителеві можливість зробити уроки цікавішими, захоплюючими та сучасними. За допомогою комп'ютера проведення уроків, вправ, контрольних робіт, а також оцінювання успішності стає ефективнішим.

«Математика - наука для очей, а не для вух»- К.Ф. Гаус, тому вважаю, що математика - це один з тих предметів, в якому використання ІКТ може активізувати всі види навчальної діяльності: вивчення нового матеріалу, підготовка і перевірка домашнього завдання, самостійна робота, перевірочні і контрольні роботи, позакласна робота, творча робота.

Проте, на мій погляд, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допи-тливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який вивчається.

Основне завдання педагога ПТНЗ - це допомогти учням перебороти лінощі та байдужість, зацікавити і заохотити до навчання. Кожен учитель застосовує у навчальному процесі свої прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, але досвід роботи одного вчителя не може бути механічно перенесений іншим учителем в іншу групу.

Педагогічні правила щодо формування основних груп

компетентностей учнів:

Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви

формуєте.

Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з

вивченням предмета.

На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль.

Сьогоднішній активний учень – завтрашній активний член суспільства.

Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення

розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням.

Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами

навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.

Привчайте учнів думати та діяти самостійно.

Творче мислення розвивайте всебічними аналізом проблем,

пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте

творчі завдання.

♦ У процесі навчання обов'язково враховуйте

індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані

підгрупи учнів з однаковим рівнем.

♦ Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості

Розвитку

Ці корисні правила-поради – тільки невеличка частинка, тільки вершина айсберга педагогічної мудрості, педагогічної майстерності, спільного педагогічного досвіду багатьох поколінь.