Діяльність педагогічного колективу щодо створення соціальних умов особистісного розвитку учнів

Особистість - соціальна характеристика людини, це той, хто здатний на самостійну соціально-корисну діяльність. У процесі розвитку людина розкриває свої внутрішні властивості, закладені в ній природою і сформовані у ній життям і вихованням.

Розвиток особистості розуміється як процес кількісних і якісних змін під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Розвиток веде до зміни якостей особистості, до появи нових властивостей; психологи називають їх новоутвореннями. Відбувається вони: по-перше, залежно від внутрішнього світу особистості, її внутрішніх спонук, властивих їй суб'єктивних потреб, інтересів і мотивів; по-друге, в залежності від мінливих умов зовнішнього середовища і обставин її життя. Особистісний розвиток відбувається протягом усього життя.

Людина стає особистістю тільки в процесі соціалізації, тобто спілкування, взаємодії з іншими людьми. Поза людським суспільст­вом духовний, соціальний, психічний розвиток відбуватися не може.

Соціальне середовище, в яке пот­рапляє і в якому розвивається дитина, — це і об'єкти, явища природи, і створене людством штучне предметне сере­довище, а передусім це люди, їхні взаємини, створені ними речі, знаряддя діяльності, мовні засоби, духовні цінності, загалом культура людської цивілізації.

Великий вплив на розвиток людини, особливо в дитинстві, виявляє домашнє середовище. В сім'ї проходять перші, вирішальні для становлення, розвитку і формування роки життя людини. Сім'я визначає коло інтересів і потреб, поглядів і ціннісних орієнтацій. Сім'я ж, забезпечує й умови для розвитку природних задатків. Моральні і соціальні якості особистості також закладаються в сім'ї.

Цілеспрямоване формування особистості здійснюється в соціальній системі шляхом виховання.

Навчальний процес тісно пов'язаний із виховним, адже навчання це не лише здобуття елементарних знань, а й самовиховання особистості, взаємодія з колективом, керівництвом, вміння вирішувати складні життєві ситуації.

Особистість в навчально-виховному процесі має здобути інтелектуальні знання та виховувати почуття. Посередником між знаннями та загальнолюдськими цінностями в навчально-виховному процесі виступає – викладач.

Нижче наведений перелік соціальних послуг, що надаються в нашому ліцеї для особистісного зростання учня:

- безкоштовний гуртожиток;

- безкоштовне харчування;

- виплата стипендії;

- матеріальна допомога;

- матеріальні заохочення;

- робота гуртків;

- виховні заходи;

- соціально-психологічний супровід.

Варто відмітити соціальні умови, які створюють педагогічні працівники для особистісного зростання учня:

- навчальна діяльність;

- трудова діяльність;

- робота з батьками (батьківські збори, інспектування батьків вдома);

- виховні заходи (вікторини, КВК, спортивні змагання);

- бесіди на цікаві й важливі теми;

- тренінги;

- відео уроки;

- відкриті години спілкування, куди запрошуються працівники різних структур;

- гурткова робота;

- особистість викладача та його відношення до учнів;

- допомога при адаптації першокурсників;

- екскурсії, поїздки по цікавим місцям.