Інструментарій, що пройшов експертну оцінку

Інструментарій, що пройшов експертну оцінку

 

1.

Методика Айзенка.

2.

Методика вивчення рівня самооцінки

3.

Соціометрія

4

Методика «Моя самооцінка.

5

Тест-опитувальник «Самооцінка»

6

Опитувальник РСК

7

Діагностика загального рівня комунікабельності

8

Діагностика ефективності педагогічних комунікацій

9

Діагностика потреби у спілкуванні

10

Діагностика соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребнісній сфері

11

Діагностика домінуючої перцептивної модальності

12

Діагностика асертивності поведінки

13

Діагностика рівня агресивності

14

Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності особистості

15

Діагностика домінуючої емоційної модальності в педагогів

16

Діагностика комунікативної толерантності

17

Визначення деструктивних налаштувань у міжособових стосунках

18

Діагностика синдрому «вигорання» в професіях системи «людина-людина»

19

Діагностика рівня полікомунікативної емпатії педагога

20

Діагностика емоційних бар'єрів у міжособовому спілкуванні

21

Діагностика рівня особистісної тривожності

22

Діагностика рівня особистісного контролю

23

Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях

24

Діагностика стану агресії

25

Об'єктивна методика визначення типу темпераменту

26

Типологія особистостей на засадах врахування їх базових психодинамічних властивостей та їх аксіопсихологічна характеристика.

27

ВОЛЯ

28

Методика дослідження суб’єктивного контролю

29

Методика :Дослідження наполегливості

30

Методика : Дослідження наполегливості школярів

31

Методика : Дослідження розвитку вольових якостей

32

Методика : Дослідження імпульсивності

33

Дослідження темпераменту

34

Дослідження сили нервової системи

35

Методика: Формула темпераменту

36

Дослідження темпераменту за методикою Г. Айзенка (EPQ)

37

Дослідження типу темпераменту за методикою Г. Айзенка (ЕРІ), адаптованою А.Г. Шмельовим

38

Дослідження типу характеру за К. Юнгом

39

Дослідження властивостей темпераменту за методикою В.М. Русалова

40

Методика: Дослідження характерологічних тенденцій

41

Методика: Дослідження характеру особистості

42

Дослідження схильності до ризику

43

Дослідження вольової саморегуляції

44

Дослідження акцентуацій характеру

45

Методика. Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур

46

Дослідження самооцінки особистості

47

Дослідження самооцінки та рівня домагань особистості

48

Дослідження рівня домагань за моторною пробою Шварцландера

49

Дослідження рівня домагань на основі вибору карток

50

Дослідження самоставлення

51

Дослідження егоцентризму

52

Дослідження схильностей особистості

53

Диференційно-діагностичний опитувальник інтересів

54

Методика: Дослідження професійної готовності

55

Дослідження комунікативних та організаторських здібностей

56

Дослідження спрямованості інтересів

57

Дослідження типології особистості та привабливого професійного середовища

58

Методика оцінки комунікативних і організаторських схильностей (КОС-2)

59

Методика діагностики професійної спрямованості особистості

60

Опитувальник визначення спонукань вибору професії

61

Опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків

62

Опитувальник «Мій шлях широкий»

63

Анкета А. Йовайш «Що мені подобається

64

Методика «Мотиви вибору професії»

65

Тепінг-тест Є. Ільїна

66

Опитувальник Спілбергера-Ханіна (СХ)

67

Шкала самооцінки особистісної тривожності (Спілбергера-Ханіна)

68

Оцінка рівня нервово-психічної стійкості

69

Текст анкети «Прогноз»

70

Методика визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту

71

Текст опитувальника Леонгарда-Смішека

72

Особистісний опитувальник Я.Стреляу

73

«Ціннісні орієнтації»

74

Методика «Оцінка потреби в досягненні»

75

Методика «Оцінка мотивації схвалення»

76

Дослідження суб'єктивного контролю

77

Дослідження характерологічних тенденцій за методикою Т.Лірі

78

Методика «Незакінчені речення»

79

Список літератури